OKRs – Hệ thống quản trị nhân sự của Google, Twitter, Lindkedin

Các tập đoàn lớn như Google đã áp dụng OKR như thế nào?


Kinh nghiệm thực tế triển khai OKR của họ ra sao?