Lợi ích của việc quản trị nhân sự theo mô hình thẻ điểm cân bằng Balanced Scorecard

Mô hình Balanced Scorecard là gì?


Lợi ích mô hình Balanced Scorecard mang lại cho doanh nghiệp như thế nào?