Nhà lãnh đạo nắm bắt lợi thế thế nào trong thời kỳ suy thoái?

Ổn định hoạt động kinh doanh, giảm thiểu rủi ro và tăng tính thanh khoản


Tận dụng và khai thác sai lầm của những đối thủ thiếu hiểu biết