Những nhà lãnh đạo tài giỏi sẽ làm gì ?

Người lãnh đạo giỏi luôn quan tâm nhu cầu, mối quan tâm của nhân viên của mình


Nhà quản lý giỏi thường khám phá, phát triển và công nhận những điểm mạnh nổi bật của mỗi nhân viên