Việc triển khai đánh giá nhân viên cần được tiến hành như thế nào và với thời lượng bao nhiêu là vừa đủ?

Như chúng ta đã biết, việc xây dựng và bắt tay thực hiện dự án KPI là một quá trình xuyên suốt, cần có sự hợp tác và đồng lòng từ cấp quản lý đến từng nhân viên.

Tuỳ thuộc vào quy mô của doanh nghiệp và mức độ sẵn sàng của đội ngũ nhân sự mà thời gian triển khai việc đánh giá nhân viên sẽ kéo dài trong bao lâu.

Tuy nhiên, hầu hết các công ty cần có thời gian ít nhất 6 tháng đến 1 năm để tiến hành thử nghiệm và hiệu chỉnh, đảm bảo các KPI phải phù hợp với mục tiêu chiến lược chung của doanh nghiệp cũng như công việc của các cá nhân đảm nhận KPI.Đặt câu hỏi khác »