KPI là gì?

KPI đánh giá thực hiện công việc là hệ thống các chỉ số đo lường và đánh giá hiệu suất nhân viên thông qua các số liệu, tỷ lệ phần trăm, chỉ tiêu định lượng. Chỉ số KPI sẽ cho thấy doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả như thế nào, tỉ lệ tăng trưởng của từng nhân viên, từng bộ phận và toàn thể doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm: http://blog.cloudjetsolutions.com/danh-gia-thuc-hien-cong-viec-theo-kpi-nhu-the-nao/Đặt câu hỏi khác »