Quản lý cần làm gì để có thể thu hút nhân viên tham gia vào dự án KPI?

Thứ nhất, cần xây dựng và tuyên truyền đưa dự án KPI trở thành nét văn hóa của công ty.

Thứ hai, hãy để nhân viên hiểu rằng: Việc xác định rõ mục tiêu của dự án đánh giá KPI là để đo lường hiệu suất của nhân viên, bản chất là giúp nhân viên đi làm có động lực và định hướng hơn, chú tâm hơn.

Đừng để KPI biến thành hệ thống kiểm soát, mà cần triển khai hệ thống để tạo ra sự công bằng và thúc đẩy nhân viên chủ động, tích cực đánh giá kết quả làm việc để vượt chỉ tiêu KPI, và được khen thưởng rõ ràng.Đặt câu hỏi khác »